Skip to main content Skip to footer

Klima og miljø

Utslipp fordelt på ulike kilder:

De tre største hovedutslippskildene i Norge er industri og bergverk, olje- og gassutvinning, og veitrafikk. Deretter påfølger luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper med mer, jordbruk, og andre kilder. I Norge er energiforsyning en relativt lav utslippskategori i forhold til andre land fordi elektrisiteten i Norge hovedsakelig kommer fra vannkraft. Utslippene fra oppvarming er også lave ettersom oppvarming av bygg i stor grad er basert på elektrisitet, istedenfor fyringsolje og gass.

Forklaring

CO2e tilsvarer den effekten et tonn CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt periode. Fordi øvrige drivhusgasser har sterkere oppvarmingspotensial (GWP) enn CO2, vil disse gassene omregnes til CO2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.